Regulamin korzystania z serwisu PoiPoint

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy "Regulamin korzystania z serwisu PoiPoint", zwany dalej Regulaminem, określa zasady korzystania oraz zakres praw i obowiązków użytkowników Serwisu PoiPoint, pod adresem URL: http://www.poipoint.pl

2. Hasło "Punkt POI" rozumie się jako dodany przez zarejestrowanego użytkownika serwisu PoiPoint punkt zawierający następujące dane:
 • Współrzędne,
 • Nazwy miast,
 • Województwa,
 • Nazwy ulic / dróg / alej,
 • Nazwy dzielnic,
 • Danych kontaktowych,
 • Danych opisowych,
 • itp.


  II. ZASADY KORZYSTANIA

  1. Użytkowanie Serwisu (dodawanie / pobieranie punktów POI) jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu przez Użytkownika bez żadnych wyjątków lub zastrzeżeń, a także oznacza zgodę na:
  a). Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika, wprowadzonych w trakcie rejestracji i użytkowania Serwisu, przez Administratora zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. Nr 133, Poz. 8).

  2. Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika jest dobrowolne i bezpłatne.

  3. Poprawne działanie Serwisu na komputerze Użytkownika jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących minimalnych wymagań technicznych:
  a). system operacyjny Windows XP
  b). przeglądarka Mozilla Firefox / Google Chrome / Brave lub inne kompatybilne, z włączoną obsługą "cookies" i "java"

  3. Użytkownik ma prawo założyć tylko jedno konto we własnym imieniu. Wielokrotne zakładanie kont jest zabronione i skutkuje zablokowaniem Użytkownikowi dostępu do Serwisu.

  4. Użytkownik zobowiązany jest do podawania w formularzach danych zgodnych z prawdą, a w przypadku zaistniałej zmiany powinien wprowadzić korektę.

  5. Użytkownik może w dowolnej chwili zrezygnować z rejestracji w Serwisie poprzez wybranie opcji "WYKASUJ KONTO" dostępnej tutaj. Będzie to skutkowało usunięciem konta(bez powiadomienia o usunięciu), a także wszelkich informacji i danych o Użytkowniku z Serwisu i jego baz danych.

  6. Administrator może usunąć lub zawiesić konto w przypadku działań Użytkownika niezgodnych z niniejszym Regulaminem, a w szczególności działań niezgodnych z polskim prawem i ogólnie przyjętymi obyczajami.

  7. Użytkownik może dodawać nieskończenie wiele własnych punktów, lecz wszystkie muszą być przez niego zdobyte oraz nie mogą pochodzić i innych źródeł. Portal PoiPoint nie jest przeznaczony do wprowadzania danych pochodzących od podmiotów trzecich, jak np. z katalogów, zestawień, map drukowanych lub dostępnych online, czy też podobnych źródeł informacji, w tym treści objętych prawami autorskimi.

  8. Podając adres e-mail, użytkownik zgadza się na ewentualne otrzymywanie wiadomości od portalu PoiPoint oraz od portali z nim współpracujących. Użytkownik ma prawo wyłączyć otrzymywanie takich wiadomości w każdej chwili w panelu użytkownika.

  9. Punkty POI, zdjęcia, ikony, dźwięki dodane przez zarejestrowanego użytkownika stają się automatycznie własnością serwisu PoiPoint.


  III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

  1. Administrator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość materiałów, informacji oraz Ogłoszeń, składających się na zasoby serwisu oraz nie ponosi żadnych konsekwencji związanych z korzystaniem z materiałów zamieszczonych w serwisie, jednak dokona wszelkich starań aby materiały i informacje były redagowane z należytą starannością.

  2. Zabronione jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, a także korzystanie z usług świadczonych przez Serwis w celu naruszającym obowiązujące prawo.

  3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich za treść podanych przez siebie informacji.

  4. Administrator nie odpowiada za szkodę powstałą w wyniku ujawnienia, z winy Użytkownika, danych potrzebnych do logowania, podmiotom nieuprawnionym.

  5. Administrator nie odpowiada za treści, w tym także grafikę, znaki handlowe, w szczególności za ich prawdziwość i zgodność z prawem. Wszelkie roszczenia z tytułu zawartości Punktu POI należy kierować bezpośrednio do twórcy Punktu POI.

  6. Administrator nie odpowiada za żadne problemy, szkody i spory wynikłe z niezrozumienia regulaminu oraz związane z korzystaniem z Serwisu. Ponadto administrator nie ponosi odpowiedzialności za błędy i przerwy w dostępie do Serwisu, w tym Punktów POI, z przyczyn od administratora niezależnych (awarie serwerów, łącz, itp.).

  7. Dane kontaktowe zawarte w Punktach POI mogą być wykorzystywane wyłącznie do nawiązania kontaktu i uzyskania informacji. Korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób, a w szczególności ich przetwarzanie, upowszechnianie lub dystrybucja, jest zabronione. Administrator ma prawo wysyłać powiadomienia drogą e-mail.


  IV. PRAWA AUTORSKIE

  1. Kopiowanie i rozpowszechnianie grafiki, tekstu, skryptów i oprogramowania, bez zgody Administratora, jest zabronione.

  2. Nazwa PoiPoint, nie może być wykorzystywana w połączeniu z jakimkolwiek produktem lub usługą, które nie są używane w nawiązaniu do produktu lub usługi oferowanej przez Serwis lub są używane w zakresie, który mógłby spowodować wprowadzenie w błąd klientów, lub w jakikolwiek inny sposób, który tworzy niekorzystny wizerunek lub naraża dobre imię Serwisu .

  3. W sprawach związanych z uzyskaniem zgody na wykorzystanie logotypu, nazwy lub materiałów publikowanych i dostępnych na stronach Serwisu należy nawiązać kontakt z Administratorem.


  V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnych zmian w Regulaminie bez wcześniejszego poinformowania o tym Użytkowników.

  2. Regulamin ten, obok prawa cywilnego, jest jedyną podstawą prawną w przypadku sporu rozstrzyganego przez polskie sądy.

  3. Jeżeli obecne lub przyszłe postanowienia regulaminu są lub będą prawnie nieskuteczne lub nieważne w całości lub w części - nie narusza to ważności i mocy obowiązującej pozostałe postanowienia regulaminu.

  4). Usługę SMS obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay

  5). Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange)

  6. Link do reg.usług SMS dotpay.eu/regulaminsms/

  7). Link do reklamacji usług SMS http://www.dotpay.pl/reklamacje/

  8). Dane właściciela serwisu (firma - pełne dane; osoba prywatna - przynajmniej kontakt mailowy)

  9). Dposób uzyskania usługi (treść: AP.SDM, nr: 92578 i koszt: 25 zł + VAT (30,75 zł brutto [z VAT]). )

  9). Dane właściciela serwisu: KrakOpak, ul. Jana Pawła II 127, Kraków 30-444, NIP: 945-198-45-52  REKLAMACJE

 • Reklamacje należy kierować na adres poczty elektronicznej: [email protected].
 • Reklamacja powinna zawierać: Imię i nazwisko klienta, Adres poczty elektronicznej klienta, Numer zamówienia, Wskazanie i opisanie przyczyn reklamacji.
 • Prawidłowo sporządzona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 10 dni od dnia jej złożenia.
 • KrakOpak maja prawo zwrócić się do klienta z prośbą o udzielenie dodatkowych informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji.
 • Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana klientowi na adres poczty elektronicznej przez niego wskazany.  PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

  Klient ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić.

  Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez klienta weszła w posiadanie rzeczy.


  Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, klient musi poinformować PoiPoint o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego pocztą elektroniczną.

  Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Wzór formularza stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
  Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.


  W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy klientowi wszystkie otrzymane płatności związane z tą umową, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani przez klienta o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy zawartej z Kuchniami Świata.


  Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez klienta w pierwotnej transakcji, chyba że klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. PoiPoint ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

  Odesłanie lub przekazanie rzeczy powinno nastąpić niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym klient poinformował PoiPoint o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

  Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

  Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
  Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje klientowi w odniesieniu do umów:
 • świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 • zawartej w drodze aukcji publicznej.